Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.

Регионално управление на образованието – Русе (rio-ruse.org)

Министерство на образованието и науката (mon.bg)

ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, ръководството на Професионална гимназия по транспорт-гр. Русе отправя покана към представителите на бизнеса, преподавателите във висши училища и учителите от професионални гимназии, работещи или свързани с отраслите от Професионално направление 525-Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840- Транспортни услуги от Списъка на професиите за професионално образование, за включване в авторски екип, за разработване или актуализиране на учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми.