Междучасие за Левски

ДЕН КАТО ДРУГИТЕ, НО НЕ СЪВСЕМ.

БЪЛГАРИЯ СКЪРБИ ЗА ТЕБЕ, ДЯКОНЕ!

БЕСИЛО, БЯЛА РИЗА И ПЕРЧЕМ –

КАТО СВЕТКАВИЦА ПРОНИЗВАТ МРАКА.

На 17.02.2017 година учениците от Професионална гимназия по транспорт град Русе отбелязаха 144 -та годишнина от обесването на Васил Левски. На живота и подвига на Апостола на свободата бе посветена литературната композиция „Междучасие за Левски“, подготвена от единадесетокласниците (11а клас) с класен ръководител Весела Димитрова, учител по история.

Публикувано в Обяви, Съобщения | Вашият коментар

Първа представителна изява на клуб „Желая да чертая“

На 15.02.2017г.  в Професионална гимназия по транспорт град Русе се проведе първата представителна изява на клуб “Желая да чертая”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Цветанка Петкова.

Отчетени бяха резултатите от общински кръг на Олимпиадата по Техническо чертане. Участваха 7 ученици от клуб ”Желая да чертая”. Поканени бяха деветокласници, които активно се включиха в събитието. Отговаряха на много въпроси от предмета Техническо чертане и се запознаха  с изискванията при оформяне на сборен чертеж.

Публикувано в Обяви, Съобщения | Вашият коментар

Училищен кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2017 година

На 2 Февруари 2017 година в Професионална гимназия по транспорт град Русе се проведе Училищния кръг от Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, което е включено Националния календар за провеждане на ученически олимпиади и състезания под наименованието „Най-добър техник в машиностроенето”. Явиха се 12 ученици от 10 и 11 клас. Те работиха върху тест от 20 въпроса и две приложни задачи. Но за Националния кръг се класираха само двама, които ще представят училището: Айсел Чалъкова и Цвятко Николов. Да им пожелаем успешно представяне!

Публикувано в Обяви, Съобщения | Вашият коментар

Състезания и олимпиади

В началото на месец Февруари ще се проведат училищен кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ и общински кръг на олимпиадата по Техническо чертане. За повече информация се обръщайте към инж. Валери Великов- Заместник директор по учебно-производствената дейност

Публикувано в Обяви | Вашият коментар

Удължена ваканция

Публикувано в Обяви | Вашият коментар

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 21.12.2016 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. Има още

Публикувано в Новини, Обяви | Вашият коментар

Обществен съвет към Професионална гимназия по транспорт

 1. Състав на обществения съвет към ПГ по транспорт

Мандат на Обществения съвет Декември 2016 г. до Декември 2019 г.

Председател:

 • Елеонора Симеонова Маринова – представител на родителите

Членове:

 • Петър Иванов Иванов – представител на МОН
 • Димитър Димитров, ЕТ „Електра- Димитър Димитров“ – представител на работодателите
 • Виргиния Недялкова Стоилова – представител на родителите
 • Мариета Димитрова Павлова – представител на родителите
 1. Резервни членове на обществения съвет
 • Васил Иванов Петров – представител на МОН
 • Евгения Ганчева „КЛААС“ ООД – представител на работодателите
 • Румяна Павлова Боянска – представител на родителите
 • Таня Руменова Димитрова – представител на родителите
 • Албена Валентинова Игнатова – представител на родителите
Публикувано в Съобщения | Вашият коментар

Hour of Code 2016 в ПГ по транспорт

Hour of Code е глобално движение, достигнало до десетки милиони ученици от 180+ страни. Всяка година в рамките на една седмица всеки и навсякъде може да организира Hour of Code, за да вдъхнови другите в областта на програмирането.

Hour of Code 2016 се провежда в периода от 5 до 11 декември.  На 9 декември 2016 г. ученици от 9Б, 10Б, 11 А и 12 А клас  на ПГ по транспорт Русе участваха в онлайн урок „Hour of code“, проведен от  учителите по информатика и информационни технологии Евгения Рашкова и Милена Цветанова. Целта на урока бе учениците да разберат, че информатиката може да бъде приятна и забавна. По време на урока под формата на игра учениците създаваха графични изображения чрез блоково програмиране. В края на урока всеки ученик получи сертификат

Публикувано в Съобщения | Вашият коментар

Допуснати ученици до втори етап на класиране по програма „Еразъм+“

        След направеното на първи етап класиране на подбор на бенефициенти за участие в проект за образователна мобилност № 2016-1-BG01-KA102-022908 на тема „Европейски модел на професионалната подготовка чрез устойчиво партньорство и сътрудничество“ до участие във втори етап /общотехнически тест/ се допускат следните ученици: СПИСЪК

Публикувано в Обяви, Съобщения | Вашият коментар

Класиране на ученици, подали документи по програма „Еразъм+“

Протокол от класиране на ученици

Публикувано в Обяви, Съобщения | Вашият коментар