Обява за подбор на бенефициенти

Обява за подбор на бенефициенти по програма „Еразъм+“. Провевдане на практика в Португалия

Публикувано в Обяви | Вашият коментар

Родителска среща

Уважаеми родители,

Ръководството на ПГ по транспорт  Ви уведомява, че на 28.09.2016 година от 17:30 h ще се проведе родителска среща.

Родителската среща ще протече при следният дневен ред:
1. Разясняване на новите моменти в Закона за предучилищно и училищно образование.
2. Разясняване на същността и функциите на Обществения съвет.
3. Избор на родители от всяка паралелка за членове на Обществения съвет.
4. Други
Забележка : Начина за избиране и функциите на обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование.
Благодарим Ви за отзивчивостта!

Публикувано в Обяви | Вашият коментар

Твоят час

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

Публикувано в Обяви | Вашият коментар