Действащи проекти и програми

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 21.12.2016 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново;
 • Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов;
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица;
 • Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново;
 • Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“ – гр. Велико Търново;
 • Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево;
 • Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч;
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе;
 • Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – гр. Русе;
 • Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – гр. Русе;
 • Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе;
 • Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе;
 • Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр. Търговище;
 • Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на  модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.

Срок на договора: 30 месеца (21.12.2016 – 21.06.2019 г.)

Стойност на договора: 18 995 800,00 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 16 142 349,98 лв.

Национално финансиране: 2 848 650,02 лв.

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 1) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

        Професионална гимназия по транспорт – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”- № 2016-1-BG01-KA102-022908. Тема на проекта е „ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА ЧРЕЗ УСТОЙЧИВО ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“.

   Проектът ще се осъществи от ПГ по транспорт в качеството на водеща организация, в сътрудничество с партньорската организация AFPDM /Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo/- Португалия.

      Заложените дейности ще се осъществят през периода 1.09.2016 г. – 31.08.2017 г.

   Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат 16 ученици, преминаващи първоначална професионална подготовка в гимназията, както и двама преподаватели, в качеството на придружаващи лица. Практиката ще се проведе в гр. Монтижо, Португалия от 28 май 2017 до 18 юни 2017 г.

    Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите ще се проведе от независима комисия, като класирането ще се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици ще преминат допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което ще положат изпит. Бенефициенти по проекта ще бъдат учениците, постигнали най-добри резултати след двата етапа на класиране.

     Партньорите от Португалия са натоварени с настаняването, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда. След нейното приключване, учениците ще получат сертификати по EUROPASS, които са валидни във всички държави-членки на ЕС.

     Целта на инициативата е учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно и високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които в последствие да прилагат при професионалната си реализация.

     Дейностите по проекта се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” /КД1 „Мобилност“/, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Проектът „Твоят час“

     Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

            Цели

     Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.