Административни услуги

Заявление за уважение на отсъствия от родител до класен ръководител

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

Заявление за преместване

Декларация за различията в учебните планове

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Европейско приложение на документ за професионална кваливикация влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година

Европейско приложение на диплома за средно образование влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година