Превенция на агресията

Агресивно поведение

Агресивното поведение е разрушително поведение, което причинява вреда или болка. Често състояние на разочарование, неудоволствие и гняв могат да предизвикат проява на агресия. Понякога агресивността може да бъде усвоена по пътя на подражанието и да се превърне в модел на поведение. Влиянието на агресивни модели нараства изключително много при подмяна на общочовешки ценности (добротата, взаимопомощта и разбирането се подменят със злина, натиск и груба сила.)Често медиите показват образци на агресивно поведение, в които развлечението и насилието се смесват и това може да доведе погрешен поведенчески модел.

За преодоляване на агресията необходими обши и индивидуални усилия. Развитие на емпатия, развитието на умения за водене на диалог са сред ключовите моменти в създаването на поведенчески модел, който не включва в ценностите си насилие и причиняване на вреда. Умението за справяне на проблемите без употреба на насилие е базисно социално умение и признак на социална зрялост на личността.

Често причина за агресия са конфликтите – те са част от всекидневието ни, с тях се сблъскваме с  приятелска среда, в семейството, в училище, на улицата. Някой от тях са лесни за овладяване, но при други се налага използване на стратегия за справяне. Причините, които пораждат конфликти най- общо са:

  • Индивидуални различия;
  • Недостатъчни ресурси- трудови или финансови;
  • Ценности, норми и култура;
  • Несправедливо отношение;
  • Смущения от вън.

Има различни подходи за справяне на конфликтите, тъй като хората реагират различно.

Ценностната система е ключов фактор. Животът на човека се ръководи от ценностната му система. Тя е ключът към всеки избор, всяка проява на свободната воля:

 

  • Материално-богатство;
  • Морално- религия, отношение към възрастните, уважение, вяра, любов, взаимно уважение, справедливост, щастие, дисциплина и др.

Включването на родителите в училищния живот е най-добрият и работещ подход. Също е важно да имаме възможност да говорим с тях, да обсъждаме случващото се с децата им и да намираме заедно най-доброто решение за бъдещото развитие на учениците. Трябва да има общо сътрудничество между училище и родители. Родителите са задължени да се информират за децата си и да съдействат, когато е нужно.