Промишлена електроника

Професия – Техник на електронна техника

Срок на обучение 5 години
Дуална форма на обучение

Характеристика на професията
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с възможността за техническо обслужване, експлоатация и монтаж на електронни апаратури и съоръжения във всички предприятия и фирми с производствена, сервизна и търговска дейност в областта на промишлената и автомобилната електрониката и др.

Завършилият тази професия може:

  • Да разчита и изработва техническа документация;
  • Да работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти;
  • Да познава видовете материали и градивни елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
  • Да извършва механичен и електрически монтаж и демонтаж на електронни изделия;
  • Да познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства;
  • Да анализира причините за отклонение на параметрите и характеристиките от каталожните данни на даденото изделие;
  • Да използва компютърна техника и специализирани програмни продукти;
  • Да познава и използва методите за търсене на информация в справочната каталожна литература и чрез ресурсите на Интернет;

Придобитите знания са добра основа за продължаване на образованието във ВУЗ.

Работа по проекти

Стаж по международна програма “ЕРАЗЪМ+” в страни от Европа с получаване на международен сертификат EUROPASS след преминаване на теоретичен и практически изпит по професионална подготовка на желаещите кандидати.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Трета степен на професионална квалификация