Автотранспортна техника

Професия – Техник по транспортна техника

Срок на обучение 5 години
Дуална форма на обучение

Характеристика на професията
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили.

Завършилият тази професия може:

  • Да проектира основни агрегати, механизми и отделни детайли за ДВГ и автомобили
  • Да извършва диагностика за основни механизми и системи на ДВГ и автомобили
  • Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на ДВГ автомобили.
  • Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица /ръководни длъжности/

Придобитите знания са добра основа за продължаване на образованието във ВУЗ.

Работа по проекти

Стаж по международна програма “ЕРАЗЪМ+” в страни от Европа с получаване на международен сертификат EUROPASS след преминаване на теоретичен и практически изпит по професионална подготовка на желаещите кандидати.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория АМ, В – безплатно;
  • Свидетелство за управление на мотокар – безплатно.