Покана за събрание за избор на членове на Обществен съвет

ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПГ Tранспорт – гр.Русе

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 30.11.2016 г., от 18:00 часа в Учителската стая свиквам събрание на родителите/ настойниците на учениците от ПГ по транспорт – гр.Русе, определени на първи етап на срещи с всеки клас във връзка с учредяването на обществен съвет към училището, съгл. чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Избор на протоколчик.
  2. Избор на родители/настойници за членове на обществения съвет и техните резервни членове.
  3. Други.

инж. Радосвета Жекова

Директор на ПГ Транспорт – гр. Русе

 

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар