ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 2) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Професионална гимназия по транспорт – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”- № 2021-1-BG01-KA122-000016814. Тема на проекта е „ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ- ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Проектът се реализира от ПГ по транспорт в качеството на водеща организация, в сътрудничество с партньорската организация M.E.P.Europrojects Granada,Испания.

Бенефициенти по настоящия проект са 18 ученици, преминаващи първоначална професионална подготовка в гимназията, както и двама преподаватели, в качеството на придружаващи лица. Практиката  вече е факт и се провежда в гр. Гранада, Испания от 26 юни 2022 до 16 юли 2022 г.

Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите се проведе от независима комисия, като класирането се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици преминаха допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което се явиха на тестова проверка. Постигналите най-добри резултати са и ползватели по проекта.

Партньорите от M.E.P.Гранада са ангажирани с настаняването, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда. След нейното приключване, учениците ще получат сертификати по EUROPASS, които са валидни във всички държави-членки на ЕС.

Целта на мобилността е учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които впоследствие да прилагат при професионалната си реализация.

Дейностите по проекта се осъществяват със съдействието и финансовата подкрепа на  ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” /КД2 „Мобилност“/, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.