Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН).

Проектът е на обща стойност 70 000 000 лв. и се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2027 г. По проекта ще бъдат обхванати всички държавни, общински и частни училища в страната, които предоставят професионално образование и обучение и са подали заявления за участие.
Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.
Специфичните цели са:
– Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса и други институции;
– Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса;
– Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.
Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027.
Целевите групи по проекта са:
– ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, с изключение на институциите по чл. 18, т. 4-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование;
– учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
– представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор.
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 – Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.;
Дейност 2 – Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения;
Дейност 3 – Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива;
Дейност 4 – Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning);
Дейност 5 – Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в ПОО;
Дейност 6 – Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС;
Дейност 7 – Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели;
Дейност 8 – Допълнителни практики в реална работна среда;
Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.
Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.
ДЕЙНОСТИ
Учениците от 10-те класове в Професионална гимназия по транспорт – Русе участваха в информационна кампания по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.
Целта на проекта е адаптиране на професионалното обучение спрямо динамиката на трудовия пазар и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето.
В рамките на Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО на 28.05.2024 г. се проведе среща на учениците от 10 а и б с инж. Явор Гелков-съдебен експерт, вещо лице съдебни инженерно-технически експертизи към Окръжен и Административен съд- гр. Русе и г-жа Янина Мадан – старши разследващ полицай в сектор „Пътна полиция“.
На срещата гостите запознаха учениците със същността на професиите си и им разказаха интересни факти за автотехническите експертизи и работата по пътно-транспортни произшествия.
На финала специалистите напомниха на младежите, че съобразената скорост и внимателното шофиране спасяват човешки животи.