Дейности

В Професионална гимназия по транспорт – Русе стартира Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В училището са сформирани 2 клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Дигитален свят“ и „Дигитално съвремие“. Общият брой ученици обхванати по проекта са 30. Ръководител на клубовете е   инж. Милена Колева.

Очакваният резултат от включването на учениците в клубовете за допълнителни занимания по ключови дигитални умения е надграждане на знанията им за работа с тектообработващи програми, софтуери за създаване и обработка на графични изображения, онлайн платформи за дизайн на различни видове формати.

Обучението в клубовете се провежда в съответствие със знанията и уменията на учениците така, че да се гарантира формирането и развитието на дигиталните им компетентности. Използването на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения ще стимулира творческия потенциал на участниците.

В края на обучението всеки ученик ще получи удостоверение.