Дейност 4

Изпълнението на дейността изисква планиране, организиране и провеждане на
допълнителни обучения на ученици от I – XII клас в риск от напускане на образователната система, които имат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по съответен учебен предмет или по няколко учебни предмета. Допълнителните обучения, които се организират за ученици в ПГ по транспорт – Русе са както следва:

  1. Допълнително обучение за ученици от XII клас по БЕЛ за подготовка за ДЗИ;
  2. Допълнително обучение за ученици от X клас по БЕЛ за подготовка за НВО;
  3. Допълнително обучение за ученици от X клас по математика за подготовка за НВО.