Изтекли проекти

2015-2016  МОБИЛНОСТ по Секторна програма „Еразъм +”,  Програма „Учене през целия живот”.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /УСПЕХ/.

ПРОЕКТ: В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики“.

ПРОЕКТ: По ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 3.2 Модернизация на системата за образование и обучение 2007 – 2013г. чрез Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”

2014-2015 МОБИЛНОСТ по Секторна програма „Еразъм +”,  Програма „Учене през целия живот”.

2013-2014 г. МОБИЛНОСТ по Секторна програма „Леонардо да Винчи” Програма „Учене през целия живот”.

2011 – 2012г. Професионална гимназия по транспорт – Русе съвместно със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския Съюз – програма „Леонардо да Винчи”, администрирана в България от Центъра на развитие на човешките ресурси, дейност „Мобилност” реализира проект № 2011-BG1-LEO01-04577 на тема „ПРАКТИКАТА В ЕВРОПА – НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ”. Проектът се реализира в периода 01.06.2011г. – 30.11.2012г. Изпълнява се в сътрудничество между гимназията като водеща организация и партньор ETN Group, Италия. Бенефициенти са 16 ученици от 9, 10 и 11клас и двама преподаватели-ръководители от гимназията, които осъществяват практики в Римини, Италия от 08.07.2012г. до 28.07.2012г. Учениците проведоха практика в реална работна среда. За удостоверяване на придобитите знания и умения бенефициентите получиха Сертификати, съгласно изискванията на Европейския съюз, които показват професионалния напредък на всеки участник. Сертификатът е личен и може да се използва от учениците при кандидатстване за работа. Дейностите по проекта се финансират по линия на програмата ” Учене през целия живот”. Продължителността на практиката покриват ДОИ на МОМН в Република България за учебен процес по производствена практика и са признати от Професионална гимназия по транспорт – Русе.

2010 – 2011г. Към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” реализиран проект № 2010-1-BG1-LEO-0335301 на тема „Европейски практики в диагностиката на моторни превозни средства – виза за успешна реализация”. Проектът се изпълнява в сътрудничество между гимназията като водеща организация и партньор VITALIS, Германия. В периода 01.06.2010г. – 31.12.2011г. са изпълнени дейностите, заложени в програмата. Бенефициенти са 16 ученици от 10,11 и 12клас и двама преподаватели-придружители от гимназията, които осъществяват практики в Лайпциг – Шкойдиц, Германия от 27 март 2011 до 16 април 2011г. Те получават сертификати по EUROPASS, валидни в държавите членки на ЕС. Дейностите по проекта се финансират по линия на програмата” Учене през целия живот”.

2008 – 2010г. Осъществен проект за модернизация на учебната база по програма „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Бяха обновени с ново оборудване кабинетите по безопасност на движението по пътищата и двигатели с вътрешно горене. Обновена и оборудвана е една от учебните работилници с нови стендове за диагностика на автомобила. 2008 – 2009г. По национална програма „С грижа за всеки ученик” на МОН, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, са сформирани две групи по 11 ученици. Те се обучават по този проект, който финансира подготовката на ученици за олимпиада по техническо чертане.

2008 – 2009г. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, модул „Разработване на механизми за ученически и студентски практики”, реализиран проект BG 051 RO 001/07/3.3_01/58 „Качествено обучение чрез работа в колективи, работещи по европейски стандарти”, организиран от структурните фондове на ЕС. Проектът е с продължителност 19 месеца. В проекта сa обхванати 12 целеви групи или общо 60 ученика, на които се даде възможност да получат качествена професионална подготовка в реални работни условия.

2007- 2008г. По Национална програма „ Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” реализиран проект „Младежки клуб – ПОСОКИ” за периода 24.09.2007г. – 30.06.2008г. Обхванати са 45 ученици от 9,10, 11 и 12клас в групи по: художествена самодейност, спортна дейност, краеведчески изследвания и вестник „Скорост”.

2006 – 2007г. По секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” реализиран проект BG/06/A/PL – 166079 „Професионално обучение в сферата на транспортната техника за достигане на Европейски стандарти”. Осъществена практика от 30ученици с двама ръководители в гр.Севиля, Испания. Дейностите по проекта се финансират по линия на програмата” Учене през целия живот”.