„Квалификация на педагогическите специалисти”

ПРОЕКТ: По ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 3.2 Модернизация на системата за образование и обучение 2007 – 2013г. чрез Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От ПГ по транспорт са се включили 7 учители по дейност III.4. педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците – Евгения Рашкова и Йорданка Великова; по дейност III.5 педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други – Йордан Данков, Десислава Ненова, Весела Димитрова, Петя Атанасова и Цветанка Петкова.
Целта е: Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата и методическа и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.