МОБИЛНОСТ по Секторна програма „Еразъм +” в Австрия

МОБИЛНОСТ по Секторна програма „Еразъм +”,  Програма „Учене през целия живот”.
Професионална гимназия по транспорт – Русе спечели проект  № 2015-1-BG01-КА102-013709, идентифициран под названието  „Европейски измерения на професионалното образование”. Дейностите по проекта ще се реализират през учебната 2014/2015 година  в сътрудничество със Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich., Австрия. Нашата гимназия ще участва като водещ партньор, а австрийската организация ще е страната – домакин.
Заложени по проекта дейности ще се изпълняват в периода 01.09.2015г. – 31.08.2016г.
Бенефициенти ще бъдат 16 ученици от 9, 10 и 11 клас и двама преподаватели-придружители от гимназията. Ползвателите ще проведат практики в гр. Зирниц, Австрия, от 05 юни 2016 до 26 юни 2016г. Те ще бъдат класирани след подбор, извършен от независима комисия, с цел прозрачност, в първия етап на проекта. Бенефициентите ще преминат допълнителна професионална подготовка в рамките на 20 часа. На успешно завършилите ще бъдат връчени сертификати.
Във втория етап учениците ще проведат практика в реална работна среда. Те ще получат сертификати EUROPASS, валидни в държавите членки на ЕС.
Целта на инициативата е учениците, които участват, да се адаптират към реалната работна среда в Европа, и да демонстрират придобитите професионални умения и компетенции, личните си качества и комуникативни способности. Дейностите по проекта се финансират по линия на програма „Еразъм +” и „Учене през целия живот”.