ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 1) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 1) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Професионална гимназия по транспорт – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”- № 2016-1-BG01-KA102-022908. Тема на проекта е „ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА ЧРЕЗ УСТОЙЧИВО ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“.

Проектът ще се осъществи от ПГ по транспорт в качеството на водеща организация, в сътрудничество с партньорската организация AFPDM /Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo/- Португалия.

Заложените дейности ще се осъществят през периода 1.09.2016 г. – 31.08.2017 г.

Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат 16 ученици, преминаващи първоначална професионална подготовка в гимназията, както и двама преподаватели, в качеството на придружаващи лица. Практиката ще се проведе в гр. Монтижо, Португалия от 28 май 2017 до 18 юни 2017 г.

Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите ще се проведе от независима комисия, като класирането ще се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици ще преминат допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което ще положат изпит. Бенефициенти по проекта ще бъдат учениците, постигнали най-добри резултати след двата етапа на класиране.

Партньорите от Португалия са натоварени с настаняването, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда. След нейното приключване, учениците ще получат сертификати по EUROPASS, които са валидни във всички държави-членки на ЕС.

Целта на инициативата е учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно и високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които в последствие да прилагат при професионалната си реализация.

Дейностите по проекта се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” /КД1 „Мобилност“/, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси.