ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 1)

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Професионална гимназия по транспорт – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”- № 2022-1-BG01-KA122- VET- 000070493. Тема на проекта е „ЕВРОПЕЙСКАТА МОБИЛНОСТ= РАВНОПРАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ“.
Проектът се осъществява от ПГ по транспорт в качеството на водеща организация, в сътрудничество с партньорската организация ETN и нейните структури TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.- Испания и Sistema Turismo s.r.l.- Италия.
Заложените дейности се осъществят през периода 1.09.2022 г. – 30.11.2023 г.
По Дейност 1 бенефициенти по настоящия проект са 16 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас, преминаващи първоначална професионална подготовка в гимназията, както и двама преподаватели, в качеството на придружаващи лица. Практиката ще се проведе в гр. Римини, Италия от 19 март 2023 до 9 април 2023г.
Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите се проведе от независима комисия, като класирането се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици преминаха допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което положиха изпит. Бенефициенти по проекта са учениците, постигнали най-добри резултати след двата етапа на класиране.
Партньорите от Италия са отговорни за логистичната подкрепа, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда. След нейното приключване, учениците ще получат сертификати по EUROPASS, които са валидни във всички държави-членки на ЕС.
Целта на проекта е чрез европейска мобилност учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно и високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които в последствие да прилагат при професионалната си реализация.
По Дейност 2 петима преподаватели от гимназията ще обменят опит и споделят добри практики със свои колеги в професионалното обучение в Малага, Испания.
Дейностите по проекта се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” /КД1 „Професионално образование и обучение“/, администрирана в България от Националната агенция – Център за развитие на човешките ресурси. Цялата отговорност за настоящата информация се носи от ПГ по транспорт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на програма „ Еразъм+”.