ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 1)

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Професионална гимназия по транспорт – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”, идентифициран под № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016814, на стойност 54 954 Евро. Тема на проекта е „ЕВРОПЕЙСКАТА МОБИЛНОСТ – ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Проектът ще се осъществи от ПГ по транспорт в качеството на водеща организация, в сътрудничество с партньорската организация МЕР-Гранада, Испания.

Заложените дейности ще се осъществят през периода 01.10.2021 г. – 01.10.2022 г.

Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат 18 ученици, преминаващи първоначална професионална подготовка по следните специалности: „Автомобилна мехатроника“, „Автотранспортна техника“ и „Подемно-транспортна техника, монтирана на ПТС“, както и двама преподаватели, в качеството на придружаващи лица. Практиката ще се проведе в гр. Гранада, Испания, през периода от 26 юни 2022 до 16 юли 2022 г.

Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите ще се проведе от независима комисия, като класирането ще се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици ще преминат допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което ще положат изпит. Бенефициенти по проекта ще бъдат учениците, постигнали най-добри резултати след двата етапа на класиране.

Партньорите от Испания са натоварени с настаняването, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда. След нейното приключване, учениците ще получат сертификати по EUROPASS, които са валидни във всички държави-членки на ЕС.

Целта на проекта е да осигури равен достъп до образование и по-големи шансове за реализация на трудовия пазар на младежи в рискова среда, с по-малки възможности да получат качествено приобщаващо образование. Учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно и високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които в последствие да прилагат при професионалната си реализация.

Дейностите по проекта се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” /КД1 „Мобилност“/, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Цялата отговорност за настоящата информация се носи от ПГ по Транспорт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на програма „ Еразъм+”.

 

 

 

Критерии__ученици

Критерии__придружаващи лица

Д Е К Л А Р А Ц И Я родител

Заявление__придружаващи лица

Заявление__ученици

Мотивационно писмо__ученици

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Практиката  вече е факт и се провежда в гр. Гранада, Испания от 26 юни 2022 до 16 юли 2022 г.

Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите се проведе от независима комисия, като класирането се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици преминаха допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което се явиха на тестова проверка. Постигналите най-добри резултати са и ползватели по проекта.

Партньорите от M.E.P.Гранада са ангажирани с настаняването, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда. След нейното приключване, учениците ще получат сертификати по EUROPASS, които са валидни във всички държави-членки на ЕС.

Целта на мобилността е учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които впоследствие да прилагат при професионалната си реализация.

Дейностите по проекта се осъществяват със съдействието и финансовата подкрепа на  ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” /КД2 „Мобилност“/, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси.