Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ“

Основната проектна цел е да се подобри достъпа до висше образование и социалната интеграция на уязвими групи от областите Русе, Разград и Силистра.

Бюджетът на проекта е в размер на 190 293.60 лева, които са изцяло безвезмездна финансова помощ.

Сдружение „Мулти Акт“, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе, Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ – гр. Разград, Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе изпълняват проект № BG05M2OP001-3.019-0004 „Образование за по-добро утре“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.

По време на изпълнение на дейност „Допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище“ бяха обхванати общо 42 ученици във втори гимназиален етап от училищата партньори. Те получиха допълнителни обучения за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание или за актуализация на компетентностите. В края на своето обучение обхванатите участници получиха сертификати за участие. Предстои им да кандидатстват във Висше училище (ВУ) и да продължат участието си по проекта. Предвижда се да получат възстановяване на разходи за участие в кандидат-студентска кампания и записване за обучение във ВУ и възстановяване на разходи за таксите за обучение през първата академична година. Бъдещите студенти ще имат право и на подкрепа от ментори за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висшето училище.