ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /УСПЕХ/.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /УСПЕХ/.

Безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година чрез МОН.

I етап: Реализиран за периода 03.02.2012г. до 30.06.2012г. Бенефициентите са 55 ученици от ПГ по транспорт от 9, 10 и 11клас. Сформирани са 4клуба и 1секция:
• секция Футбол от 15 чуеници с ръководител Васил Петров;
• клуб „Училищни медии” от 10 ученици с ръководител Румянка Делева;
• клуб „Млад конструктор” от 10 ученици с ръководител инж.Николай Станчев;
• клуб „Изготвяне на плакати, презентации и схеми” от 10 ученици с ръководител Евгения Рашкова;
• клуб „Сексуално и репродуктивно здраве” от 10 ученици с ръководител Петя Атанасова.

II етап: Реализира се за периода 15.10.2012г. до 30.06.2013г. Бенефициентите са 53 ученици от ПГ по транспорт от 9, 10 и 11клас. Сформирани са 8 клуба:
• клуб „Училищни медии – вестник Скорост” от 6 ученици с ръководител Румянка Делева;
• клуб „Мрежата” от 6 ученици с ръководител Евгения Рашкова;
• клуб „Тенис на маса” от 8 ученици с ръководител Васил Петров;
• клуб „Авто арт дизайн” от 7 ученици с ръководител Генчо Шишков;
• клуб „Кар арт дизайн” от 8 ученици с ръководител Йордан Данков;
• клуб „Млад европеец” от 6 ученици с ръководител Стела Тодорова;
• клуб „Зелена територия” от 6 ученици с ръководител Петя Атанасова;
• клуб „Млад конструктор” от 6 ученици с ръководител Николай Станчев.

III етап: Реализиран за периода 04.11.2013г. до 30.06.2014г. Бенефициентите са 31 ученици от ПГ по транспорт от 9, 10 и 11клас. Сформирани са 5 клуба:
•• клуб „Колективни спортове – тенис на маса“ от 8 чуеници с ръководител Васил Петров;
• клуб „Училищни медии” – вестник „Скорост“ от 6 ученици с ръководител Стела Тодорова;
• клуб „Млад приложник” от 6 ученици с ръководител инж.Николай Станчев;
• клуб „Млад европеец” от 6 ученици с ръководител Мануела Николова;
• клуб „Зелена територия” от 7 ученици с ръководител Добромира Василева

IV етап: Реализиран за периода 18.11.2014г. до 15.04.2015г. Бенефициентите са 40 ученици от ПГ по транспорт от 9, 10 и 11клас. Сформирани са 6 клуба

• клуб „Колективни спортове – тенис на маса“ от 8 чуеници с ръководител Васил Петров;
• клуб „Училищни медии – вестник „Скорост“ от 7 ученици с ръководител Стела Тодорова;
• клуб „Млад приложник” от 6 ученици с ръководител инж.Николай Станчев;
• клуб „Приложни схеми на механизмите в двигателя ” от 6 ученици с ръководител инж. Йордан Данков;
• клуб „Роботика” от 7 ученици с ръководители инж. Тодор Жеков и Милена Цветанова;
• клуб „Зелена територия” от 6 ученици с ръководител Добромира Василева

Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с риск от отпадане, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система.