2013-2014 г. МОБИЛНОСТ по Секторна програма „Леонардо да Винчи” Програма „Учене през целия живот”.

2013-2014 г. МОБИЛНОСТ по Секторна програма „Леонардо да Винчи” Програма „Учене през целия живот”.

Професионална гимназия по транспорт – Русе спечели проект „Трансфер на европейски практики в професионалното обучение” № 2013-1-BG1-LEO -08846, който ще се реализира през учебната 2013/2014 година. Проектът ще се изпълнява в сътрудничеството между гимназията като водеща организация и партньор AFPDM, Португалия.
В периода 01.06.2013г. – 30.11.2014г. ще се изпълняват дейностите, заложени в програмата.
Бенефициенти ще бъдат 16 ученици от 10,11 и 12 клас и двама преподаватели-придружители от гимназията, които ще осъществят практики в Монтижо, Португалия от 23 март 2014 до 13 април 2014г. В първия етап на проекта след подбор на бенефициентите от независима комисия, с цел прозрачност, ще бъдат класирани ползвателите. Те ще преминат езиков курс от 180 часа и допълнителна професионална подготовка от 20 часа. На успешно завършилите ще бъдат връчени сертификати.
Във втория етап учениците ще проведат практика в реална работна среда. Те ще получат сертификати по EUROPASS, валидни в държавите членки на ЕС.
Целта на инициативата е учениците, които участват, да се адаптират към реалната работна среда в Европа и да демонстрират придобитите професионални умения и компетенции, личните си качества и комуникативни способности. Дейностите по проекта се финансират по линия на програма „Учене през целия живот”.