Професионална гимназия по транспорт отново участва в проект „Ученически практики“

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

През учебната 2017/2018 г. Професионална гимназия по транспорт отново взе участие в проект „Ученически практики“. В периода 07.03.2018-10.07.2018 г по проекта ще се включат 13 ученици от специалността „Автомобилна мехатроника“ – XI клас.  Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

за повече информация https://upraktiki.mon.bg
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар