Първа представителна изява на клуб „Желая да чертая“

На 15.02.2017г.  в Професионална гимназия по транспорт град Русе се проведе първата представителна изява на клуб “Желая да чертая”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Цветанка Петкова.

Отчетени бяха резултатите от общински кръг на Олимпиадата по Техническо чертане. Участваха 7 ученици от клуб ”Желая да чертая”. Поканени бяха деветокласници, които активно се включиха в събитието. Отговаряха на много въпроси от предмета Техническо чертане и се запознаха  с изискванията при оформяне на сборен чертеж.

Публикувано в Обяви, Съобщения. Постоянна връзка.

Вашият коментар