Първа представителна изява на клуб „Футболни кумири“

На 21.02.2017 г.  в Професионална гимназия по транспорт град Русе се проведе първата представителна изява на клуб “Футболни кумири”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-н Васил Петров. Поканени бяха ученици и учители от гимназията.

Участниците – ученици от клуб “Футболни кумири” показаха изпълнения на елементи от футболната технiка. Според уменията им най-добрите бяха аплодирани, а другите насърчавани. Събитието завърши с футболен мач на малки врати. Ентусиазирани, младежите си пожелаха успех и на предстоящите ученически игри.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар