Триизмерен урок

В Професионална гимназия по транспорт се проведе триизмерен урок на тема
“ Храносмилателна система“ с 8б клас.
Урокът беше съчетание между три общообразователни предмета: физическо възпитание и спорт с преподавател Христина Велизарова, математика – Боряна Нечкова и биология – Петя Атанасова.
Учениците демонстрираха отлични познания и по трите дисциплини. Включиха се активно в подготвените от преподавателите образователни игри. Показаха инициативност, активност и екипност.
Изводът е, че по-голяма мотивация за учене се постига чрез интердисциплинарните уроци.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.