На 17.07.2023г. в Професионална гимназия по транспорт – Русе стартира изпълнение на договор № BG16RFOP001-3.002-0004-C01 за реализация на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база, одобрен за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.